Behandelovereenkomst

Behandelovereenkomst

 Als u een afspraak maakt, gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden:

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

De behandelaar is gehouden aan de RBCZ beroepscode. De behandelaar stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie. De cliënt dient alle voor een goede behandeling relevante informatie te overleggen aan de behandelaar. Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt nooit naar buiten gebracht tenzij de cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. De behandelaar zal, indien van toepassing, vooraf toestemming vragen aan de cliënt om voor, tijdens of na de behandelingsperiode bij de volgende personen of instanties informatie in te winnen of aan hen te verstrekken: – Huisarts – Specialist – Ouders – Collega therapeuten – Waarnemer

De cliënt heeft het recht tot inzage in zijn dossier.

Behandeling kinderen

Volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) is bij kinderen tot 16 jaar voorafgaand aan de behandeling de toestemming van beide ouders/voogden vereist. Kinderen tussen de 12-16 jaar moeten akkoord gaan met de behandeling en daarom de overeenkomst mee tekenen of mondeling toestemming geven (wat genoteerd wordt in het dossier).

 Kosten behandeling

Vooraf dient cliënt geïnformeerd te worden over de kosten per consult/behandeling (zie tarieven). De kosten dienen binnen 10 dagen te worden overgemaakt naar het bankrekeningnummer vermeld op de factuur. Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de behandelaar de wettelijke rente in rekening brengen.

 Afspraken afzeggen / niet verschijnen op afspraak

Bij verhindering dient de cliënt minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen (telefonisch of eventueel door een bericht op de voicemail of per e-mail), anders wordt het consult geheel of gedeeltelijk in rekening gebracht.

Bij niet verschijnen zonder kennisgeving wordt de consultprijs geheel in rekening gebracht. Bij verhindering van de behandelaar dient u tijdig geïnformeerd te worden en kan op korte termijn een nieuwe afspraak worden gemaakt.

Vergoeding verzekeraars

De meeste maar niet alle zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen. Informeer altijd zelf voorafgaand aan het bezoek aan uw behandelaar bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt. Stuur ontvangen declaraties altijd in (bewaar een kopie voor uzelf).

Duur behandeling

De therapie is opgebouwd uit een aantal consulten. Tijdens deze gesprekken wordt steeds in overleg besloten of de therapie een vervolg zal krijgen. Een eerste consult duurt 1, 1/2 uur en een vervolgconsult duurt gemiddeld ¾ uur. U kunt altijd contact opnemen voor vragen. Telefonische contacten dienen minder dan 5 minuten te duren en worden niet in rekening gebracht. Als telefonische consulten langer gaan duren dan 5 minuten een telefonisch consult in rekening gebracht.

Bereikbaarheid

De therapeut biedt altijd de mogelijkheid om de voicemail in te spreken of een bericht te sturen via e-mail. Deze is te vinden op deze website. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Bijzondere bepalingen

Als de behandelaar door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten/behandelingen uit te voeren, kan zij voorstellen een collega-behandelaar in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt. In het geval dat de cliënt dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit schriftelijk aan de behandelaar kenbaar te maken.

Aansprakelijkheid

De behandelaar heeft een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de behandelaar is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door de verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico. Bij geschillen met de behandelaar is het advies om dit eerst te bespreken met uw behandelaar. Als u er samen niet uitkomt, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Uw behandelaar kan u hierover informeren.

Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.